Domů » MBA » MBA Public relations a obchodní protokol

MBA Public relations a obchodní protokol

Studijní plán

 1. Komunikační strategie a teorie komunikace
  Cílem modulu je rozvíjení a trénink sociálních a komunikačních dovedností pro podnikatelskou i manažerskou praxi.
 2. Právní formy podnikatelských vztahů
  Cílem modulu je seznámit posluchače s možnými formami podnikání a naučit je rozlišovat a porovnávat praktické využití jednotlivých forem podnikání.
 3. Základy diplomacie
  Cílem modulu je seznámit posluchače s moderními prvky světové diplomacie nejen v podnikání.
 4. Strategický management
  Cílem modulu je nabídnout posluchačům celkový pohled na nejnovější vývoj v oblasti strategického řízení. Dále pomůže manažerům rozvinout strategické rozhodování, osobní rozvoj, komunikační kompetenci, ale i vedení a motivování pracovních týmů.
 5. Nové trendy ve finančním plánování
  Cílem modulu je seznámit posluchače s novými trendy v oblasti finančního plánování ve smyslu získání kontroly nad financemi a řízení finančních rizik.
 6. Daně
  Cílem modulu je seznámit posluchače s praktickým využíváním daňových nástrojů k ovlivňování ekonomických a sociálních procesů ve společnosti.
 7. Etika v strategickém vyjednávání
  Cílem modulu je naučit posluchače nalézat a detekovat možné formy mezilidských konfliktů, naučit se jim porozumět, a na základě toho je eliminovat.
 8. Etika Public relations
  Cílem modulu je seznámit posluchače se základními normami a zásadami použitelnými pro oblast styku s veřejností a médii. Posluchači získají dovednosti v provádění etiky v různých formách styčné a mediální praxe a v řešení etických dilemat, se kterými se v profesionální činnosti setkají.
 9. Manažerská etika
  Cílem modulu je zorientovat posluchače v etických kategoriích s cílem samostatně je aplikovat do ekonomických procesů s důrazem na manažerskou etiku a společensko-mravní odpovědnost podnikatelských subjektů.
 10. Aplikovaná psychologie
  Cílem modulu je posílení psychosociálních dovednosti v oblasti komunikace a managementu.
 11. Krizový management
  Cílem modulu je definovat místo a úlohu manažera v procesu zvládání krizových jevů, zvládnutí základů krizové komunikace a krize etiky, specifikovat faktory ovlivňující rozhodovaní manažerů v krizových situacích.
 12. Metodologie závěrečné práce
  Cílem tohoto modulu je poskytnout posluchačům základní znalosti o metodice a struktuře psaní vědecké práce.