Domů » LL.M. » LL.M. Obchodněprávní vztahy

LL.M. Obchodněprávní vztahy

Studijní plán

 1. Obchodní právo
  Cílem modulu je především seznámit posluchače se základy smluvního obchodního práva a aplikací občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v praxi.
 2. Právní formy podnikatelských vztahů
  Cílem modulu je seznámit posluchače s možnými formami podnikání a naučit je rozlišovat a porovnávat praktické využití jednotlivých forem podnikání.
 3. Pracovní právo
  Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače se základními principy pracovněprávních vztahů a prohlubování jejich právního vědomí v oblasti pracovního práva.
 4. Insolvenční právo
  Cílem modulu je seznámit posluchače s účelem a cílem insolvenčního řízení v jeho jednotlivých fázích.
 5. Mezinárodní obchodní vztahy
  Cílem tohoto modulu je objasnit posluchačům právní a politické souvislosti v mezinárodním obchodním styku.
 6. Manažerská etika
  Cílem modulu je zorientovat posluchače v etických kategoriích s cílem samostatně je aplikovat do ekonomických procesů s důrazem na manažerskou etiku a společensko-mravní odpovědnost podnikatelských subjektů.
 7. Právo a ekonomika EU
  Cílem modulu je seznámit posluchače s rysy právního systému EU, jeho odlišnostmi od jiných systémů a jeho vztahem k ekonomickým procesům EU.
 8. Právní informatika
  Cílem modulu je naučit pracovat posluchače s právními informačními systémy a demonstrovat teoretické právní postuláty na konkrétních datech.
 9. Daně
  Cílem modulu je seznámit posluchače s praktickým využíváním daňových nástrojů k ovlivňování ekonomických a sociálních procesů ve společnosti.
 10. Aplikovaná psychologie
  Cílem modulu je posílení psychosociálních dovednosti v oblasti komunikace a managementu.
 11. Personální řízení
  Cílem modulu je seznámit posluchače s problematikou řízení lidských zdrojů v podnikové praxi a s novými trendy v personálním managementu.
 12. Metodologie závěrečné práce
  Cílem tohoto modulu je poskytnout posluchačům základní znalosti o metodice a struktuře psaní vědecké práce.