Domů » DBA » Executive DBA Etika v managementu

Executive DBA Etika v managementu

Studijní plán

 1. Sociální etika a filozofie – Cílem předmětu je studium nejdůležitějších problémů, koncepcí a diskusí v současné sociální etice a filozofii. Důraz je kladen na osvojení si a rozvíjení samostatného filozoficko – etického myšlení o společnosti.
 2. Korporátní právo – Cílem modulu je seznámit posluchače s možnými formami podnikání a naučit je rozlišovat a porovnávat praktické využití jednotlivých forem podnikání.
 3. Firemní kultura a identita – Cílem modulu je seznámit posluchače s novými formami firemní kultury jako nástrojem řízení lidských zdrojů.
 4. Strategický management – Cílem modulu je nabídnout posluchačům celkový pohled na nejnovější vývoj v oblasti strategického řízení. Dále pomůže manažerům rozvinout strategické rozhodování, osobní rozvoj, komunikační kompetenci, ale i vedení a motivování pracovních týmů.
 5. Řízení lidských zdrojů – Cílem modulu je soustavný výcvik v kritické reflexi vlastních i cizích postojů, v rozpoznávání skrytých předpokladů a předsudků, přehlížených etických stránek a širších souvislostí v personálním řízení.
 6. Daně – Cílem modulu je zprostředkovat posluchačům informace z oblasti daňové optimalizace.
 7. Etika ve strategickém vyjednávání – Cílem modulu je naučit posluchače nalézat a detekovat možné formy mezilidských konfliktů, naučit se jim porozumět, a na základě toho je eliminovat.
 8. Mezinárodní vztahy a ekonomika EU – Studijní modul se zaměřuje na mezinárodní politickou ekonomii doplněnou teoriemi a dějinami mezinárodních vztahů EU.
 9. Manažerská etika – Cílem modulu je zorientovat posluchače v etických kategoriích s cílem samostatně je aplikovat do ekonomických procesů s důrazem na manažerskou etiku a společensko-mravní odpovědnost podnikatelských subjektů.
 10. Aplikovaná psychologie – Cílem modulu je posílení psychosociálních dovednosti v oblasti komunikace a managementu.
 11. Pracovní právo – Cílem tohoto modulu je seznámení se základními zásadami a principy pracovněprávních vztahů s využitím praktických postupů při aplikaci pracovně právních předpisů v podnikatelské a zaměstnanecké praxi.
 12. Metodologie závěrečné práce – Cílem tohoto modulu je poskytnout posluchačům základní znalosti o metodice a struktuře psaní vědecké práce.
 13. Marketingová komunikace a PR – Cílem modulu je seznámit posluchače se základními normami a zásadami použitelnými pro oblast styku s veřejností a médii. Posluchači získají dovednosti v provádění etiky v různých formách styčné a mediální praxe a v řešení etických dilemat, se kterými se v profesionální činnosti setkají.
 14. Aplikovaný výzkum – Cílem modulu je seznámit posluchače s metodami vědeckého zkoumání primárně praktických problémů v oblasti managementu.