Sociální služby a poradenství

Obecná charakteristika absolventa

Absolvent magisterského studia je způsobilý pracovat v široké oblasti veřejné i soukromé sféry na mikro, mezo i makro úrovni sociálního prostředí. Absolvent je osobností se specifickým sociálně-právním vzděláním, orientovaným na detailní poznání cílových skupin vyžadujících sociální a poradenské služby. Své akademické vzdělání dokáže využít v práci s cílovou skupinou, při vedení pracovního týmu, při sociálních analýzách a implementaci navržených řešení. Dokáže zachovat, obnovit nebo rozvíjet schopnosti fyzické osoby vést samostatný život a podporovat její začlenění do společnosti.

Teoretické znalosti

 • Ovládá podstatná fakta, pojmy a principy z základů teorie a praxe sociálního poradenství a jeho interdisciplinární souvislosti,
 • chápe rozmanitost a komplexnost příčin konkrétních sociálních problémů a patologických jevů a dokáže je odborně interpretovat v politicko-kulturních a ekonomicko-právních souvislostech,
 • disponuje solidními vědeckými v oblasti organizace a řízení sociálních skupin, manželského i rodinného poradenství, probační a mediační služby.

Praktické dovednosti

 • Dokáže diagnostikovat podstatu problémů konkrétních sociálních skupin a navrhovat, prezentovat a aplikovat vlastní metody řešení sociálních problémů,
 • dokáže pracovat ve specializovaných projektech, které zahrnují identifikaci problému, analýzu a implementaci rozsáhlých řešení v sociálních službách a poradenství a odborně je garantovat,
 • dokáže působit v rozhodovacím procesu instituce, organizace a realizovat rozhodnutí, jakož i poskytovat různé formy pomoci, pozorovat, chápat a interpretovat chování a postoje, komunikovat v krizových životních situacích, vyjednávat, utvářet vztahy, rozvíjet spolupráci a zastupovat zájmy jiných .

Doplňující poznatky a dovednosti

 • V rámci péče poskytované poradnami umí poskytovat sociální poradenství zaměřené na zlepšení sociálních vztahů,
 • poskytuje odborné poradenství pro pár a rodinu a zároveň má znalosti v oblasti kariérového poradenství .

Uplatnění

 • Dokáže zajistit odborné činnosti, obslužné činnosti a další činnosti v rozsahu stanoveném v zákoně o sociálních službách č. 448/2008 Sb., a to: specializované odborné poradenství, odbornou pomoc při odkázanosti fyzické osoby na pomoc jiné fyzické osoby,
 • může se uplatnit jako sociální poradce, mediační a probační pracovník, sociální pracovník v zařízeních sociálních služeb a v oblastech řešení nepříznivé sociální situace příjemců sociálních služeb,
 • je připraven řešit problémové otázky minoritních etnických, sociálních a náboženských skupin,
 • ve smyslu požadavků na absolventa s ukončeným 2. stupněm vysokoškolského vzdělání v sociální sféře.

Státní zkouška (2. stupeň)

 • obhajoba závěrečné práce
 • sociální poradenství – kolokviální zkouška z oblasti poznání studijního oboru

Studium je koncipováno jako navazující a ukončené Státní závěrečnou zkouškou. Absolventům je udělen akademický titul magistr (Mgr.).

Forma studia

 • Dálková forma studia (vhodné při zaměstnání).

Poplatky za studium

 • Poplatek za studium je 790 € (cca 20 800 Kč) za semestr.
 • Poplatek za přijímací řízení je stanoven ve výši 1200 Kč.

Materiály ke stažení