Sociální práce

Charakteristika studijního programu

Jedná se o akreditovaný studijní obor, který splňuje požadavky profesní způsobilosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Absolvent magisterského studia je způsobilý pracovat v široké oblasti veřejné i soukromé sféry na mikro, mezo i makro úrovni sociálního prostředí. Absolvent je osobností se specifickým sociálně-právním vzděláním, orientovaným na detailní poznání cílových skupin vyžadujících sociální a poradenské služby. Své akademické vzdělání dokáže využít v práci s cílovou skupinou, při vedení pracovního týmu, při sociálních analýzách a implementaci navržených řešení. Dokáže zachovat, obnovit nebo rozvíjet schopnosti fyzické osoby vést samostatný život a podporovat její začlenění do společnosti.

Studium je koncipováno jako navazující a ukončené Státní závěrečnou zkouškou. Absolventům je udělen akademický titul magistr (Mgr.).

Forma studia

  • Dálková forma studia (vhodné při zaměstnání).

Poplatky za studium

  • Poplatek za studium je 790 € (cca 20 800 Kč) za semestr.
  • Poplatek za přijímací řízení je stanoven ve výši 1200 Kč.

Materiály ke stažení