Sociální služby a poradenství

Charakteristika studijního programu

Jedná se o akreditovaný studijní obor, který splňuje požadavky profesní způsobilosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Absolvent bakalářského studia ovládá základy teorie a praxe sociálních služeb a poradenství, má fundamentální znalosti o úloze státní správy, samosprávných orgánů, nestátních subjektů a neziskových organizací v oblasti sociální politiky. Je připravený pro výkon:

 • sociálně-poradenských činností,
 • sociálně-právního poradenství prvního kontaktu,
 • sociální prevence,
 • krizové intervence,
 • vyjednávání a zastupování klienta v hmotné a sociální nouzi,
 • zřizování, koordinování a organizování různých sociálních služeb.

Absolventům je udělen akademický titul bakalář (Bc.).

Forma studia

 • Dálková forma studia (vhodné při zaměstnání)

Profil absolventa

Absolvent oboru Sociální služby a poradenství je schopný pracovat jako:

 • sociálně-právní poradce na úrovni prvního kontaktu;
 • specializovaný pracovník v ústavech a zařízeních sociální péče, dětských domovech, domovech mládeže, domovech důchodců, vzdělávacích zařízeních, institucí azylového typu, personálních agenturách; neziskových a mimovládních organizacích, sociálně-terapeutických centrech;
 • sociální pracovník.

Teoretické vědomosti absolventa:

 • má základní znalosti z oblasti sociologických a psychologických věd, aplikované pedagogiky, sociální práce, teorie výchovy a práva,
 • disponuje vědomostmi v oblasti práce s klientem v konkrétní sociální skupině,
 • ovládá teoretické poznatky o efektivním využívání volného času.

Praktické schopnosti a zručnosti absolventa:

 • získá fundamentální kompetence sociálního pracovníka a poradce
 • dokáže diagnostikovat problémy v nejrůznějších oblastech sociální sféry,
 • dokáže navrhovat a tvořit formy sociální pomoci a implementovat je do praxe.

Doplňující vědomosti, schopnosti a zručnosti absolventa:

 • ve spolupráci s odkázanými na sociální pomoc dokáže hledat optimální řešení,
 • organizovat si vlastní studium a další vzdělávání,
 • sledovat a aplikovat legislativní změny v oblasti sociální problematiky.

Poplatky za studium

 • Poplatek za studium je 630 € (cca 16 600 Kč) za semestr.
 • Poplatek za přijímací řízení je stanoven ve výši 1200 Kč.

Materiály ke stažení