Sociální práce

Charakteristika studijního programu

Jedná se o akreditovaný studijní obor, který splňuje požadavky profesní způsobilosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Absolvent bakalářského studia ovládá základy teorie a praxe sociálních služeb a poradenství, má fundamentální znalosti o úloze státní správy, samosprávných orgánů, nestátních subjektů a neziskových organizací v oblasti sociální politiky. Je připravený pro výkon:

  • sociálně-poradenských činností,
  • sociálně-právního poradenství prvního kontaktu,
  • sociální prevence,
  • krizové intervence,
  • vyjednávání a zastupování klienta v hmotné a sociální nouzi,
  • zřizování, koordinování a organizování různých sociálních služeb.

Absolventům je udělen akademický titul bakalář (Bc.).

Forma studia

  • Dálková forma studia (vhodné při zaměstnání)

Poplatky za studium

  • Poplatek za studium je 630 € (cca 16 600 Kč) za semestr.
  • Poplatek za přijímací řízení je stanoven ve výši 1200 Kč.

Materiály ke stažení