Hospodářská a podnikatelská etika

Charakteristika studijního programu

Studijní program Hospodářská a podnikatelská etika poskytuje studentům potřebné vědomosti a znalosti v oblasti etiky, praktické filozofie, aplikované psychologie a obecné ekonomie v mezinárodním kontextu, které tvoří základ tohoto studijního oboru. Student získá rovněž znalosti v oblasti práva, které tvoří rámec pro oblast ekonomiky a politiky, a které bude potřebovat při výkonu povolání manažera.

Absolventům je udělen akademický titul bakalář (Bc.).

Studium a osvojení si metod implementace etiky koresponduje s moderními trendy a humanizací v oblasti vědy, poznání a praxe, výzvami pro 21. století. Vysoký akcent je kladen na etiku z hlediska negociačních procesů, informační společnosti, institucionálního působení ve všech sférach společnosti, při ovlyvňování rozhodování na všech úrovních společenského života a řešení jeho aktuálních dilemat.

Na začátku třetího tisíciletí se intenzivně zvyšuje potřeba odborníků v oblasti aplikované etiky (podnikatelská etika, etika hospodářství, sociální etika, environmentální etika, bioetika, etika komunikace, internetu a reklamy) a profesních etik (etika žurnalistiky, práva, politiky, etika ve veřejné správě, v pedagogické práci, v bezpečnostních sborech apod.) s osobitým důrazem na etickou stránku aktivit souvisejících s přežitím lidstva jako sociálně organizovaného společenství. Nové profesionální odborníky vyžaduje i etická dimenze globalizace s důrazem na problém rozšiřování světového trhu, měnící se lidské potřeby, urbanizaci, migraci, národní a etnické diaspory, otázku utečenců atd. Neoddělitelnou součástí studia etiky je etická výchova, spojená s výchovou k toleranci, sociálnímu soužití, tvořivosti a humanismu.

Forma studia

 • Dálková forma studia (vhodné při zaměstnání).

Profil absolventa

Absolventi studijního oboru Hospodářská a podnikatelská etika najdou široké uplatnění v praxi. Jsou profilováni k výkonu činností v mezinárodně orientovaných organizacích. Uplatní se jako střední a nižší manažeři ve firmách či jako odborníci na aplikovanou etiku v oblasti státní správy a samosprávy, zejména vyšší úředníci a vedoucí úředníci. Studium je zaměřeno zejména na:

 • pochopení základních vztahů mezi etikou, resp. morální filozofií a ekonomií,
 • posouzení hospodářských aktivit, zejména podnikání z pohledu morálky,
 • prohloubení znalosti vztahů mezi mimoprávní (etickou) a právní regulací,
 • získání znalosti základních nástrojů hospodářské etiky včetně ověřených postupů jejich použití,
 • získání přehledu o souvztažnosti mezi etikou a společenskou odpovědností podniku,
 • teorii zájmových skupin (stakeholders) v organizaci.

Studium je založeno na teoretických základech prezentovaných v rámci tutoriálů, které jsou dále prohlubovány formou projektových studií a odborné praxe. Důraz je kladen na aktivní účast studentů ve výukovém procesu prostřednictvím týmové práce, řešení případových studií a brainstromingu.

Předměty tvořící jádro oboru

 • tradiční a současná etika
 • systematická filozofie a etika
 • dějiny etiky a filozofie
 • profesní etiky
 • seminář z aplikované etiky
 • estetika a etiketa
 • filozofická a aplikovaná antropologie
 • sociální etika a její speciální oblasti
 • etika společnosti, resp. etika v profesní praxi
 • základy kulturologie
 • základy psychologie a sociální psychologie
 • program etické výchovy (pro manažery)
 • etika institucí
 • úvod do axiologie
 • základy sociologie a aplikované sociologie
 • základy ekonomiky
 • základy teorie státu a práva
 • cizí jazyk

Poplatky za studium

 • Poplatek za studium je 630 € (cca 16 600 Kč) za semestr.
 • Poplatek za přijímací řízení je stanoven ve výši 1200 Kč.

Materiály ke stažení