Domů » Collegium Humanum » Magisterské programy » Sociální práce – Management zdravotních a sociálních služeb

Sociální práce – Management zdravotních a sociálních služeb

Studijní program / obor Sociální práce patří mezi oblasti vzdělávání sociálních a humanitních věd. Předmět sociálního výzkumu se nachází v oblasti idejí (ideály, normy, povinnosti) a v oblasti sociální práce. Sociální práce, jako profesní a akademická disciplína, se zabývá uplatněním společenské teorie a výzkumu ke studiu a zlepšení kvality života lidí, sociálních skupin a celé společnosti. Sociální práce se zabývá prosazováním sociální spravedlnosti, zlepšováním kvality života a rozvíjením plného potenciálu každého jednotlivce, skupin a společenství. Dále se zabývá chápáním lidského rozvoje, kritickou analýzou podstaty vědy a porozumění dimenze individuálních a sociálních dopadů na sociální skupiny. Sociální práce se zabývá analýzou sociálních procesů, systémů, přístupů a jejich kulturních, sociálních, politických, historických a ekonomických kontextů.

Management zdravotních a sociálních služeb

Specializace se zaměřuje na oblast managementu, zdravotnictví, sociální práce, sociální pedagogiky a psychologie. Jádro studijního oboru tvoří předměty orientované na sociální práci, management, pedagogiku, filozofii, psychologii, sociologii, sociální pedagogiku, podnikání, personalistiku a public relations. Specializace připravuje odborníky pro oblasti zdravotnictví, sociální práce a sociálních služeb. Specializace se rovněž zaměřuje na sociální vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-pedagogických kontextech.

Forma studiakombinovaná
Typ studiamagisterské (I. stupeň)
Délka studia2 roky (4 semestry)
Školné21.000 Kč za 1 semestr

Požadavky k přijetí ke studiu

Odevzdání přihlášky, odevzdání požadovaných dokumentů k přijetí, ukončené vysokoškolské vzdělání I. stupně (bakalářské studium).

Právní postavení studenta

  • student získává STATUS STUDENTA;
  • dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ze dne 22. dubna 1998, dle § 93j odst. 2;
  • dle zákona č. 117/1995, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, dle § 12.

Uplatnění absolventa

  • osoby podílející se na sociálně výchovné činnosti z oblasti sociální práce, osoby pracující v sociálních službách na pozici sociálního pracovníka, osoby pracující v sociálních službách na manažerských pozicích.