Domů » Collegium Humanum » Magisterské programy » Pedagogika – Didaktika se zaměřením na předškolní výchovu a první stupeň základní školy

Pedagogika – Didaktika se zaměřením na předškolní výchovu a první stupeň základní školy

Studijní program / obor Pedagogika patří mezi oblasti vzdělávání sociálních a humanitních věd. Předmět pedagogického výzkumu se nachází v oblasti idejí (ideály, normy, povinnosti) a v oblasti sociální praxe. Pedagogika, jako věda o výchově a vzdělávání propojuje dvě perspektivy: humanistickou, zaměřenou na podstatu vzdělávání, výchovy a učení; sociální, týkající se výchovného prostředí, systému vzdělávacích a výchovných institucí, funkce a významu vývoje člověka. Pedagogika se zabývá chápáním lidského rozvoje, celoživotního vzdělávání a kritickou analýzou podstaty vědy a porozumění dimenze individuálních a sociálních dopadů výchovně vzdělávacího procesu na člověka. Pedagogika se zabývá analýzou vzdělávacích procesů, systémů, přístupů a jejich kulturních, sociálních, politických, historických a ekonomických kontextů.

Absolventi studijního programu / oboru Pedagogika získají teoretické vědomosti, znalosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro práci ve státním i soukromém sektoru, v institucích formálního i neformálního vzdělávání v České republice i v zahraničí. Absolvent využije vědomosti, znalosti a dovednosti v oblasti školní i mimoškolní výchovy a vzdělávání.

Absolventi mají široce uplatnitelné pedagogické vědomosti, znalosti a dovednosti, práce s odborným textem, v oblasti komunikačních dovedností, které mohou využít v celé řadě zaměstnání na českém i evropském trhu práce.

Etika v managementu vzdělávacích organizací

Specializace Didaktika se zaměřením na předškolní výchovu a první stupeň základní školy se zaměřuje na oblast pedagogiky, didaktiky, výchovně-vzdělávací proces dětí předškolního a školního věku. Vzdělávací základ je orientovaný na pedagogiku, obecnou psychologii, vývojovou psychologii, didaktiku, teorii výchovy, filozofii a sociologii. Specializace Didaktika se zaměřením na předškolní výchovu a první stupeň základní školy připravuje odborníky pro oblast vzdělávání v mateřských školách a v základních školách, jež je uplatnitelné ve státních i soukromých institucích. Specializace se rovněž zaměřuje na pedagogické vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-ekonomických kontextech.

Forma studiakombinovaná
Typ studiamagisterské (II. stupeň)
Délka studia2 roky (4 semestry)
Školné16.500 Kč za 1. a 2. semestr
19.400 Kč za 3. a 4. semestr

Požadavky k přijetí ke studiu

Odevzdání přihlášky, odevzdání požadovaných dokumentů k přijetí, ukončené vysokoškolské vzdělání I. stupně (bakalářské studium).

Právní postavení studenta

  • student získává STATUS STUDENTA;
  • dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ze dne 22. dubna 1998, dle § 93j odst. 2;
  • dle zákona č. 117/1995, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, dle § 12.

Uplatnění absolventa

  • Osoby podílející se na vzdělávací činnosti – vedoucí pracovníci pro oblast vzdělávání, vedoucí pracovníci v oblasti školství, lektor, poradce, úředníci, osoby pracující s dětmi, mládeží a dospělými, školní preventista atp.
  • Osoby podílející se na organizací se zaměřením na vzdělávání – vedoucí pracovník se zaměřením na školství v oblasti poradenství, manažer ve vzdělávacích institucích, vedoucí pracovník se zaměřením na reedukaci, specialista v oblasti školství, specialista v oblasti školní i mimoškolní pedagogiky atp.