Domů » Collegium Humanum » Bakalářské – licencjacké programy

Bakalářské – licencjacké programy

Obsah

Pedagogika

Studijní program / obor Pedagogika patří mezi oblasti vzdělávání sociálních a humanitních věd. Předmět pedagogického výzkumu se nachází v oblasti idejí (ideály, normy, povinnosti) a v oblasti sociální praxe. Pedagogika, jako věda o výchově a vzdělávání propojuje dvě perspektivy: humanistickou, zaměřenou na podstatu vzdělávání, výchovy a učení; sociální, týkající se výchovného prostředí, systému vzdělávacích a výchovných institucí, funkce a významu vývoje člověka. Pedagogika se zabývá chápáním lidského rozvoje, celoživotního vzdělávání a kritickou analýzou podstaty vědy a porozumění dimenze individuálních a sociálních dopadů výchovně vzdělávacího procesu na člověka. Pedagogika se zabývá analýzou vzdělávacích procesů, systémů, přístupů a jejich kulturních, sociálních, politických, historických a ekonomických kontextů.

Absolventi studijního programu / oboru Pedagogika získají teoretické vědomosti, znalosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro práci ve státním i soukromém sektoru, v institucích formálního i neformálního vzdělávání v České republice i v zahraničí. Absolvent využije vědomosti, znalosti a dovednosti v oblasti školní i mimoškolní výchovy a vzdělávání.

Absolventi mají široce uplatnitelné pedagogické vědomosti, znalosti a dovednosti, práce s odborným textem, v oblasti komunikačních dovedností, které mohou využít v celé řadě zaměstnání na českém i evropském trhu práce.

Specializace

Etika v managementu vzdělávacích organizací se zaměřuje na oblast managementu vzdělávacích organizací. Jádro studijního oboru tvoří předměty orientované na pedagogiku, management, ekonomii, psychologii, teorii řízení organizace, filozofii, sociologii, podnikání, etiku a e-learning. Specializace připravuje odborníky pro oblast managementu vzdělávacích organizací. Specializace se rovněž zaměřuje na pedagogické vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých pedagogicko-ekonomických kontextech.

Sociální práce

Studijní program / obor Sociální práce patří mezi oblasti vzdělávání sociálních a humanitních věd. Předmět sociálního výzkumu se nachází v oblasti idejí (ideály, normy, povinnosti) a v oblasti sociální práce. Sociální práce, jako profesní a akademická disciplína, se zabývá uplatněním společenské teorie a výzkumu ke studiu a zlepšení kvality života lidí, sociálních skupin a celé společnosti. Sociální práce se zabývá prosazováním sociální spravedlnosti, zlepšováním kvality života a rozvíjením plného potenciálu každého jednotlivce, skupin a společenství. Dále se zabývá chápáním lidského rozvoje, kritickou analýzou podstaty vědy a porozumění dimenze individuálních a sociálních dopadů na sociální skupiny. Sociální práce se zabývá analýzou sociálních procesů, systémů, přístupů a jejich kulturních, sociálních, politických, historických a ekonomických kontextů.

Specializace

Management zdravotních a sociálních služeb se zaměřuje na oblast managementu, zdravotnictví, sociální práce, sociální pedagogiky a psychologie. Jádro studijního oboru tvoří předměty orientované na sociální práci, management, pedagogiku, filozofii, psychologii, sociologii, sociální pedagogiku a podnikání. Specializace připravuje odborníky pro oblasti zdravotnictví, sociální práce a sociálních služeb. Specializace se rovněž zaměřuje na sociální vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně – pedagogických kontextech.